Đảng ủy xã Kỳ Thư tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng và và trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 năm 2022
loading...
17:53 29/09/2022

Chiều ngày 29/9/2022, Đảng bộ xã Kỳ Thư đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng và và trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 năm 2022. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Võ Ngọc Thương –Huyện ủy viên, Phó ban Tuyên Giáo-Dân vận huyện ủy Kỳ Anh; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Trưởng phó các ban ngành đoàn thể cấp xã; Ban chấp hành các Chi bộ, toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ; Các vị Đại biểu HĐND xã khóa XX không phải là đảng viên.

Khai mạc Hội nghị chủ trì đề nghị các đại biểu dự hội nghị cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa nhanh các chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, đổi mới của Đảng.

Đ/c Võ Ngọc Thương –Huyện ủy viên, Phó ban Tuyên Giáo-Dân vận huyện ủy Kỳ Anh truyền đạt nội dung các Nghị quyết

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Võ Ngọc Thương –Huyện ủy viên, Phó ban Tuyên Giáo-Dân vận huyện ủy Kỳ Anh trực tiếp truyền đạt những nội dung cốt lõi, quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 18 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” ; Nghị quyết số 19 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ”; Nghị quyết số 20 “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” ; Nghị quyết số 21 “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Cũng tại Hội nghị đồng chí Võ Ngọc Thương –Huyện ủy viên, Phó ban Tuyên Giáo-Dân vận huyện ủy Kỳ Anh và các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy đã trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 năm 2022 cho các đảng viên.

Đ/c Nguyễn Xuân Thắng - Phó bí thư thường trực Đảng ủy kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, học tập và thống nhất cao với các Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy. Đồng chí đề nghị sau hội nghị này các cấp ủy  và các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, học tập, tuyên truyền sâu rộng những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi, nhất là những vấn đề mới, lĩnh vực trọng yếu như: Quản lý và sử dụng đất đai, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển kinh tế tập thể, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng cần tập trung làm rõ những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ. giải pháp trong các Nghị quyết của hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đây là những vấn đề rất lớn, rất khó, rất hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Bên cạnh làm tốt việc học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết, cần đổi mới phương thức quản lý, đánh giá chất lượng việc học tập. Việc đánh giá phải đi vào thực chất mức độ nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với những nội dung cơ bản, những quan điểm mới và năng lực vận dụng các Nghị quyết của cán bộ, đảng viên vào thực tiễn công việc nơi mình công tác.

Trên cơ sở kế hoạch học tập của Ban Thường vụ Đảng ủy, các ngành, các đơn vị phải khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm, mục tiêu của Trung ương, của cấp trên thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện ở đơn vị. Trong đó, cần làm rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trước mắt cũng như lâu dài và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình phù hợp gắn với phân công trách nhiệm cho từng cá nhân.

Trên cơ sở nội dung các Nghị quyết, giao UBND xã và các cơ quan tham mưu giúp việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tham mưu để Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành, triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch để cụ thể hóa và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà các Nghị quyết đã đề ra./.

Thùy Dung