Đảng bộ xã Kỳ Thư với công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
loading...
10:53 07/04/2020

Đảng bộ xã Kỳ Thư hiện có 10 Chi bộ và 277 đảng viên, để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kỳ Thư, lần thứ XXIII. Đảng bộ xã đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với các nội dung tuyên truyền về Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025; các phong trào thi đua yêu nước, kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội của xã.

Đến nay, Tiểu ban tuyên truyền khánh tiết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kỳ Thư đã tổ chức 12 buổi tuyên truyền tại các Hội nghị, các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt Chi bộ; trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền miệng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội; cùng Ban Văn hóa làm mới các cụm pa nô; treo băng zôn khẩu hiệu chuẩn bị cho tuyên truyền Đại hội.

Khẩu hiệu tuyên truyền vượt đường
Cụm tuyên truyền tại thôn

Cụ thể, Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể xã, các chi bộ và các tổ chức đoàn thể cấp thôn tập trung tuyên truyền, xây dựng các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Kỳ Thư, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc. Đến nay, trong 2 công trình cấp xã và 8 công trình cấp thôn được đăng ký đã hoàn thiện 4 công trình. Đồng thời, phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh.

Hoạt động xây dựng công trình chào mừng

Theo đó, toàn xã đã lắp đặt được 10 cụm pano, 16 khẩu hiệu, băng rôn, trong đó có 4 khẩu hiệu vượt đường. Tổ chức tuyên truyền 16 buổi tuyên truyền tại các Hội nghị thu hút hơn 500 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia. Xây dựng bài tuyên truyền về công tác đại hội Đảng và tổ chức tuyên truyền trên các loa phát thanh ở cụm loa truyền thanh không dây của xã và hệ thống truyền thanh ở các thôn trên địa bàn.

Song song với công tác tuyên truyền, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã hoàn thành việc lấy ý kiến Ban Thường vụ, Ban chấp hành, các Chi bộ và cán bộ lão thành cách mạng đóng góp vào Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đặc biệt, công tác nhân sự đã được Ban Thường vụ Đảng ủy xã hoàn thành theo đúng quy định của Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Theo đó, 17/17 đồng chí được giới thiệu vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đã đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

Đồng chí Trần Đình Tư - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thư cho biết thêm: Trong thời gian từ nay đến Đại hội Đảng toàn quốc, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục hoàn thiện chương trình Đại hội Đảng bộ xã, đồng thời chỉ đạo Tiểu ban tuyên truyền xã tiếp tục bổ sung thêm các cụm pano, khẩu hiệu, băng rôn và vận động toàn dân tham gia treo cờ Tổ quốc để tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, cổ vũ nhân dân bằng hình thức phát trên loa phát thanh của xã và thôn; Đồng thời hoàn thiện và gắn biển tất cả các công trình chào mừng Đại hội.

Có thể nói, chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, cả hệ thống chính trị của xã Kỳ Thư đã vào cuộc một cách kịp thời, đồng bộ và có hiệu quả. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về mục đính, ý nghĩa của việc tổ chức Đại hội Đảng bộ xã và tiến tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Công tác tuyên truyền, vận động, cổ vũ cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân được cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể các cấp trong xã tiếp tục quan tâm, chú trọng, coi đây là một trong những yếu tố quan trọng, làm tiền đề tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã trong thời gian tới./.

Thùy Dung