Xây Dựng Đảng
RSS

Sinh hoạt chi bộ là một hoạt động, đã được cụ thể hóa thành nguyên tắc, có liên quan chặt chẽ đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.Thực hiện theo Công...

Thực hiện Công văn số 25-CV/HU, ngày 16 tháng 11 năm 2020 của BTV huyện ủy Kỳ Anh về việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020 và Kế hoạch số 03-KH/HU ngày 27...