Quyết định sô 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/2/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
loading...
23:35 03/04/2019

Xem nội dung chi tiết ở file đính kèm!