Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10. Hội đồng nhân dân xã, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
loading...
09:29 07/04/2022

Xem nội dung chi tiết ở file đính kèm!