Báo cáo Kết quả thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Chủ tịch UBND xã với Nhân dân (Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2021)
loading...
21:50 19/08/2021

Xem nội dung chi tiết ở file đính kèm!