Văn bản điện tử

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
94/QĐ-UBND Về việc cử cán bộ kiêm làm công tác truyền thanh cơ sở
39/TB-UBND Giới thiệu chức danh, chữ ký, số điện thoại của đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã Kỳ Thư, nhiệm kỳ 2016 -2021
91/QĐ-UBND Về việc hỗ trợ cho thôn Đan Trung hoàn thành các tiêu chí KDC nông thôn mới kiểu mẫu
Số: 47/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND xã Kỳ Thư, nhiệm kỳ 2016 -2021
Số; 46/ NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND xã, nhiệm kỳ 2016-2021
Số 45/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả cử chức danh phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thư khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số 44/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
43/NQ-HDND Về việc miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch UBND xã Kỳ Thư khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021
15/GM-UBND Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ hợp tác xã
37/TB-UBND Về việc diệt chuột gây hại cây lúa Hè Thu năm 2020
38/ Tb-UBND Về việc di dời cây xanh ra khỏi hành lang kênh N2 Sông trí
Số 36/TB-UBND Về việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa đầu vụ Hè Thu 2020
35/TB-UBND Về việc cấm bỏ các vật dụng trên tuyến đường mẫu của xã và hành lang mương sông rác
41/QĐ-UBND Về việc thành lập tổ kiểm kê tài sản cơ tại cơ quan UBND xã
83/QĐ-UBND Về việc chỉ định thầu thực hiện thi công gói thầu Xây lắp công trình nhà vệ sinh giáo viên Trường mần non Kỳ Thư
82/QĐ-UBND Về việc Chỉ định thầu thực hiện thi công gói thầu xây lắp nhà vệ sinh hoc sinh trường Tiểu học Kỳ Thư
80/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình nhà vệ sinh học sinh trường Tiểu học Kỳ Thư
70/QĐ-UBND Về việc chỉ định thầu thẩm tra hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật nhà vệ sinh học sinh trường tiểu học Kỳ Thư
69/QĐ-UBND Về việc chỉ định thầu lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỷ thuật nhà vệ sinh giáo viên trường Mầm Non Kỳ Thư
49/QĐ-UBND Về việc thành lập tổ chi trả tiền hỗ trợ cho người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn xã Kỳ Thư
39/QĐ-UBND Phê duyệt phương án, dự toán xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Liên Miệu
40/QĐ-UBND Phê duyệt phương án, dự toán xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Đan Trung
34/QĐ-UBND Phê duyệt phương án, dự toán xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Trường Thanh
38/QĐ-UBND Phê duyệt phương án, dự toán xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Hòa Bình
37/QĐ-UBND Phê duyệt phương án, dự toán xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn THanh Hòa