Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với công trình Đường giao thông thôn Trung Giang, xã Kỳ Thư
loading...
21:47 19/06/2022

Xem nội dung chi tiết ở file đính kèm!