Quyết định Chỉ định thầu khảo sát, lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tƣ xây dựng Công trình: Đƣờng giao thông thôn Trung Giang, xã Kỳ Thƣ
loading...
21:52 19/06/2022

Xem nội dung chi tiết ở file đính kèm!