HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XÃ KỲ THƯ NHIỆM KỲ 2015-2020
loading...
15:28 27/02/2019

DANH SÁCH THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2015-2020

TT

Họ và tên

Năm sinh

Ghi chú

1

Trần Đình Tư

1969

2

Võ Thị Sáu

1972

3

Nguyễn Văn Hùng

1962

4

Phan Văn Thiền

1969

5

Nguyễn Hồng Quân

1961

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY NHIÊM KỲ 2015-2020

TT

Họ và tên

Năm sinh

Ghi chú

1

Trần Đình Tư

1969

2

Võ Thị Sáu

1972

3

Nguyễn Văn Hùng

1962

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2015-2020

TT

Họ và tên

Năm sinh

Ghi chú

1

Trần Đình Tư

1969

2

Võ Thị Sáu

1972

3

Nguyễn Văn Hùng

1962

4

Phan Văn Thiền

1969

5

Nguyễn Hồng Quân

1961

6

Nguyễn Xuân Thắng

1981

7

Nguyễn Ngọc Mưu

1972

8

Lê Hải Quân

1965

9

Lê Thị Thúy Nga

1975

10

Trần Thị Thùy Dung

1989

11

Nguyễn Thị Hà Trang

1989

12

Lê Thị Duyên

1985

13

Nguyễn Tiến Sơn

1958

14

Vũ Xuân Cầu

1965

DANH SÁCH CÁN BỘ UBND XÃ KỲ THƯ

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Ghi chú

1

Trần Đình Tư

BT. Đảng ủy-CT HĐND xã

0334.077.899

2

Võ Thị Sáu

P. Bí thư  Đảng ủy

0339.259.024

3

Nguyễn Văn Hùng

PBT ĐU – CT UBND xã

0911.617.356

4

Phan Văn Thiền

P. Chủ tịch UBND xã

0985.726.536

5

Nguyễn Hồng Quân

Chủ tịch MTTQ xã

0988.964.529

6

Nguyễn Xuân Thắng

PCT. HĐND xã

0981.201.576

7

Nguyễn Ngọc Mưu

CHT.BCHQS xã

0969.987.198

8

Lê Hải Quân

Trưởng Công an xã

0986.727.992

9

Lê Thị Thúy Nga

Chủ tịch Hội Nông dân xã

0979.364.107

10

Trần Thị Thùy Dung

Chủ tịch Hội LHPN xã

0382.84.81.83

11

Nguyễn Thị Hà Trang

Bí thư Đoàn xã

0966.366.303

12

Võ Xuân Cầu

Công chức Tư pháp

0989.847.448

13

Trần Thị Hằng

Kế toán xã

0968.521.586

14

Lê Thị Thắm

Công chức Địa chính

0976.253.481

15

Lê Thị Thanh Hồng

Công chức Văn hóa - xã hội

0979.921.167

16

Nguyễn Duy Thành

Công chức Văn hóa - xã hội

0969.982.568

17

Hoàng Thị Soa

Công chức Văn phòng - Thống kê

0916.396.281

18

Lê Thị Hương

Công chức Văn phòng - Thống kê

083.182.685

19

Phạm Đình Dực

Chủ tịch Hội CCB xã

0912.606.053

20

Võ Xuân Nuôi

Chủ tịch Hội NCT xã

0915.397.124

21

Võ Xuân Ba

PCT. Hội CCB xã

0982.740.235

22

Võ Xuân Trung

PCT MTTQ xã

0986.546.889

23

Lê Thị Duyên

PCT. Hội Nông dân xã

0972.382.100

24

Võ Xuân Quân

Phó Công an xã

0985.313.619

25

Võ Thị Hiên

PCT.Hội LHPN xã

0966.379.836

26

Hoàng Thị Ngọc

VP Nông thôn mới

0968.370.388

27

Võ Thị Lan

Thủ quỹ

0343.894.609

28

Trần Đình Luyện

Cán bộ Thú y

0982.620.953