HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025
loading...
21:57 06/10/2021

DANH SÁCH

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY XÃ, NHIỆM KỲ 2020-2025

TT

Họ và tên

Năm sinh

Ghi chú

1

Trần Đình Tư

1969

2

Nguyễn Xuân Thắng

1981

3

Phan Văn Thiền

1969

4

Võ Thị Sáu

1972

DANH SÁCH

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ, NHIÊM KỲ 2020-2025

TT

Họ và tên

Năm sinh

Ghi chú

1

Trần Đình Tư

1969

2

Nguyễn Xuân Thắng

1981

3

Phan Văn Thiền

1969

DANH SÁCH

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ, NHIỆM KỲ 2020-2025

TT

Họ và tên

Năm sinh

Ghi chú

1

Trần Đình Tư

1969

2

Nguyễn Xuân Thắng

1981

4

Phan Văn Thiền

1969

5

Võ Thị Sáu

1972

6

Võ Xuân Trung

1980

7

Nguyễn Duy Thành

1982

8

Nguyễn Ngọc Mưu

1975

9

Nguyễn Mạnh Hoàng

1987

10

Lê Thị Thúy Nga

1975

11

Trần Thị Thùy Dung

1989

12

Lê Hồng Chương

13

Nguyễn Duy Chiến

14

Nguyễn Tiến Sơn

1957

15

Đặng Thị Miên

1982

DANH SÁCH CÁN BỘ UBND XÃ KỲ THƯ

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Ghi chú

1

Trần Đình Tư

BT. Đảng ủy-CT HĐND xã

0334.077.899

2

Nguyễn Xuân Thắng

P. Bí thư  Đảng ủy

0981.201.576

3

Phan Văn Thiền

PBT ĐU – CT UBND xã

0985.726.536

4

Nguyễn Duy Thành

P. Chủ tịch UBND xã

0969.982.568

5

Võ Thị Sáu

Chủ tịch MTTQ xã

0365.895.567

6

Võ Xuân Trung

PCT. HĐND xã

0986.546.889

7

Nguyễn Ngọc Mưu

CHT.BCHQS xã

0969.987.198

8

Lê Thị Thúy Nga

Chủ tịch Hội Nông dân xã

0979.364.107

9

Trần Thị Thùy Dung

Chủ tịch Hội LHPN xã

0382.84.81.83

10

Nguyễn Thị Khánh Ly

Bí thư Đoàn xã

0943.736.344

11

Võ Xuân Cầu

Công chức Tư pháp

0989.847.448

12

Trần Thị Hằng

Kế toán xã

0968.521.586

13

Võ Xuân Dũng

Công chức Địa chính

0989.656.893

14

Lê Thị Thanh Hồng

Công chức Văn hóa - xã hội

0979.921.167

15

Trần Văn Quỳnh

Công chức Địa chính Nông nghiệp

0386.557.993

16

Hoàng Thị Soa

Công chức Văn phòng - Thống kê

0916.396.281

17

Lê Thị Hương

Công chức Văn phòng - Thống kê

083.182.685

18

Phạm Đình Dực

Chủ tịch Hội CCB xã

0912.606.053

19

Võ Xuân Nuôi

Chủ tịch MTTQ kiêm CT Hội NCT xã

0915.397.124

20

Võ Xuân Ba

PCT. Hội CCB xã

0982.740.235

21

Hoàng Thị Thanh

Cán bộ Nông lâm ngư

0947.311.678

22

Võ Thị Hiên

PCT.Hội LHPN, VP NTM kiêm truyền thanh cơ sở xã

0966.379.836

23

Võ Thị Lan

Thủ quỹ

0343.894.609

BAN BIÊN TẬP