Quyết định việc ban hành quy định hướng dẫn thực hiện Nghị Quyết số 105/NQ - HĐND ngày 5/1/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về thông qua một số chính sách thực hiện Đề án khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2023
loading...
17:12 11/06/2021

Nhãn