Quyết định về việc sửa đổi một số nội dung Bộ tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn Hà Tĩnh
loading...
09:29 21/02/2020

Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2019 về việc sửa đổi một số nội dung Bộ tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn Hà Tĩnh

Xem văn bản nội dung đính kèm!