Nghị Quyết số: 105/NQ - HĐND ngày 05 tháng 1 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh về việc thông qua một số chính sách thực hiện đề án khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2023
loading...
10:17 26/01/2021

Xem chi tiết ở file đính kèm!