Các văn bản chỉ đạo
RSS

Quyết định số 17/2018-QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2018 về việc bổ sung Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2019 về việc sửa đổi một số nội dung Bộ tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn Hà Tĩnh